Prevádzkový poriadok

 1. Ihrisko je určené pre deti od 0 do 12 rokov
 2. Všetky deti musia byť doprevádzané osobou staršou ako 18 rokov. Deťom bez doprovodu nebude umožnený vstup. Doprovod je za deti plne zodpovedný počas celého pobytu na ihrisku
 3. Rodič dieťaťa má možnosť prenajať si službu dozoru ihriska HOPSÁČIK, ktorá za poplatok bude vykonávať dozor nad dieťaťom za celú dohodnutú dobu
 4. V hracej časti a v konštrukcii je prísne zakázané:
  • konzumovať akékoľvek jedlo, sladkosti, žuvačky a nápoje
  • šplhať sa po sieti na atrakciách
  • liezť po šmýkačkách v protismere
  • šplhať sa na guľôčkovú šmýkačku
  • vešať sa na basketbalový kôš
  • agresívne správanie
  • brať do ihriska so sebou ostré predmety, šatky, šále, šperky na krk alebo iné predmety, ktoré by mohli spôsobiť zranenie sebe alebo iným
  • brať na ihrisko vlastné hračky
 5. V celom priestore zábavného centra HOPSÁČIK je zakázané konzumovať nápoje a potraviny ktoré nie sú zakúpené v prevádzke
 6. V priestoroch je prísne zakázané fajčiť a piť alkoholické nápoje
 7. Pre deti je odporúčané vhodné športové oblečenie (tričko s dlhým rukávom a dlhé nohavice)
 8. Vstup na ihrisko je dovolený len v ponožkách. Obuv si môžete odložiť v šatni
 9. Labyrint je určený deťom vo veku 3 - 12 rokov
 10. Baby ihrisko je určené deťom vo veku 0 - 3 rokov
 11. Vstupovať na trampolínu je dovolené najviac jednej osobe
 12. Doprovod môže sprevádzať deti na atrakciách, avšak len na vlastné riziko, nakoľko sú tieto atrakcie navrhnuté pre deti do 12 rokov, alebo váhy 100 kg
 13. Prevádzkovateľ ihriska nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú ujmu na zdraví a/alebo majetku osôb zdržiavajúcich sa v areáli ihriska HOPSÁČIK
 14. Deti s agresívnym správaním budú z ihriska vylúčené, bez nároku na akúkoľvek náhradu zaplateného vstupného. Posúdenie agresivity dieťaťa je v kompetencii personálu
 15. Ak sa dosiahne kapacita ihriska (25 osôb), personál zamedzí vstupu ďalších návštevníkov do zóny ihriska a v takomto prípade je nutné počítať s čakacou dobou. Nároky voči prevádzkovateľovi vyplývajúce z tohto obmedzenia sú vylúčené. Prevádzka môže byť z bezpečnostných dôvodov dočasne obmedzená
 16. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zamedziť vstup osobám, ktoré vzbudzujú oprávnené pochybnosti o konaní a správaní sa v súlade s týmto prevádzkovým poriadkom (napr. pod vplyvom alkoholu, nedostatočná hygiena, nadmerná hlučnosť, agresívne správanie).Posúdenie skutočností je v kompetencii personálu HOPSÁČIKa.
 17. Fotografovanie a kamerovanie na profesionálne účely je povolené len so súhlasom majiteľa detského ihriska HOPSÁČIK
 18. Za každé porušenie prevádzkového poriadku bude zo strany personálu osoba, ktoré spôsobí toto porušenie, vykázaná z priestorov HOPSÁČIK, bez možnosti náhrady zaplateného vstupného
 19. V prípade akéhokoľvek poškodenia majetku ihriska, alebo k tomu prislúchajúcich priestorov je doprovod povinný uhradiť vzniknutú škodu na mieste a v jej plnom rozsahu
 20. Za stratu kľúča od skrinky v šatni nesie plnú zodpovednosť doprovod dieťaťa a strata bude uhradená vo výške 10 eur
 21. Vstupom do centra HOPSÁČIK sa návštevník zaväzuje dodržiavať prevádzkový poriadok detského interiérového ihriska HOPSÁČIK

Odporúčame rodičom, aby deťom priniesli náhradné oblečenie, pretože detičky sa pri hre ľahko spotia.

Prosíme rodičov, resp. sprievodné osoby, aby rešpektovali pokyny v poriadku detského interiérového ihriska HOPSÁČIK. Prosíme deti, aby sa správali ohľaduplne voči ostatným deťom.